Všeobecné obchodné podmienky

na poskytovanie služby online predaja a rozvozu farmárskych tovarov Tržnice Nivy s.r.o.

Čl. 1. Všeobecné Ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Tržnica Nivy s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 320 677, DIČ: 2120974427, IČ DPH: SK2120974427, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 135990/B (ďalej „Tržnica Nivy“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Tržnicou Nivy a jej zákazníkom v momente prevzatia doručovaného tovaru (ďalej len „Kúpna zmluva“) pri využívaní služieb Tržnice Nivy, ktorými sú predovšetkým online predaj a rozvoz farmárskych tovarov (ďalej len „Služby“). 

1.2. Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke Tržnice Nivy: www.trznicanivy.sk (ďalej len ako „Tržničný web“) v časti Právne doložky .

1.3. Službou sa rozumie vytvorenie ponuky farmárskych produktov od rôznorodých farmárov, trhovníkov a ostatných poskytovateľov potravinárskych a nepotravinárskych produktov v ich distribučnom reťazci na Tržničnom webe za účelom ich predaja zákazníkom formou zaradenia vybraných produktov do online nákupného košíka (ďalej len „Nákupný košík“) spolu s dokončením celého nákupného procesu poskytnutia Služby (ďalej len „Nákupný proces“) a následného uzavretia Kúpnej zmluvy spolu s dodaním objednaného tovaru v súlade s týmito VOP. V prípade, že to z kontextu konkrétneho ustanovenia týchto VOP vyplýva, sa za Nákupný košík považuje súhrnné označenie všetkých Produktov v ňom obsiahnutých predstavujúcich jeden samostatný nákup

1.4. Produktmi sa rozumejú všetky produkty prezentované na Tržničnom webe, ktoré majú byť predmetom poskytovanej Služby („Produkty“).

1.5. Miestom dodania sa rozumie miesto zvolené Zákazníkom v rámci Nákupného procesu a v súlade s podmienkami uvedenými v článku 6 VOP, v ktorom má dôjsť v ktorom má dôjsť k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

1.6. Na využitie Služby je oprávnená iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov(spoločne ďalej len „Zákazník“). V prípade osôb nespĺňajúcich kritériá na možnosť uzavretia Kúpnej zmluvy určené týmito VOP si Tržnica Nivy vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby takýmto osobám.

Čl. 2. Registrácia zákazníka

2.1. Služby sú oprávnení využívať registrovaní aj neregistrovaní Zákazníci.

2.2. Registrácia Zákazníka prebieha na Tržničnom webe prostredníctvom registračného formuláru (ďalej len „Registrácia“). Registrácia je bezplatná a dobrovoľná. Údaje potrebné pre registráciu sú nasledovné: Meno, priezvisko Zákazníka, e-mailovú adresu a Zákazníkom zvolené heslo  (ďalej len „Registračné údaje“). Odoslaním registračného formuláru na dokončenie Zákazník potvrdzuje, že všetky Registračné údaje sú pravdivé a na potreby Registrácie úplné. Meno a heslo obsiahnuté v Registračných údajoch využíva Zákazník ako prihlasovacie údaje do svojho účtu vytvoreného na Tržničnom webe za účelom využívanie Služieb (ďalej len „Účet“).

2.3. Úspešné dokončenie Registrácie bude potvrdené Tržnicou Nivy Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. Po takomto potvrdení bude Zákazník oprávnený využívať Služby Tržnice Nivy prostredníctvom svojho Účtu ako registrovaný Zákazník.

2.4. Zákazník je povinný zachovávať Registračné údaje  úplné, presné, pravdivé a aktualizované, t.j. v prípade ich zmeny sa zaväzuje ich aktualizovať vo svojom Účte pri najbližšom prihlásení do neho. Tržnica Nivy žiadnym spôsobom nezodpovedá za následky, ktoré vzniknú Zákazníkovi alebo tretím osobám v dôsledku nepravdivých, neúplných, nesprávnych alebo neaktualizovaných údajov Zákazníka alebo v dôsledku úmyselného či neúmyselného sprístupnenia alebo zneužitia Registračných, prihlasovacích alebo iných údajov Zákazníka súvisiacich s využívaním Služieb (ďalej len „Údaje Zákazníka“) tretím osobám.

2.5. Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Tržničnom webe zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Tržnicu Nivy o akomkoľvek podozrení zo zneužitia Údajov Zákazníka treťou osobou a vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby zamedzil pokračovaniu alebo opätovnému zneužitiu Údajov Zákazníka. V prípade odôvodnenej obavy zo zneužitia Údajov Zákazníka je Tržnica Nivy oprávnená Účet zablokovať a vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacích údajov.

2.6. Zákazník je oprávnený zrušiť svoj Účet kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.  Tržnica Nivy si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo pozastaviť prístup Zákazníka do jeho Účtu a to predovšetkým v prípadoch, kedy existuje odôvodnená obava Tržnice Nivy zo zneužitia údajov Zákazníka, v prípade porušovanie povinností Zákazníka vo VOP alebo konania Člena poškodzujúce záujmy Tržnice Nivy  alebo iného protiprávneho konania Zákazníka.

2.7. Účet zaniká jeho zrušením podľa bodu 2.6. VOP alebo smrťou Zákazníka alebo zrušením Tržnice Nivy alebo zrušením poskytovania Služby zo strany Tržnice Nive. Zánikom Účtu nezanikajú práva a povinnosti strán, ktoré vzhľadom na svoj charakter a povahu majú trvať aj po zániku Účtu.

Čl. 3. Kúpna zmluva

3.1. Ponuka Produktov umiestnených na Tržničnom webe nepredstavuje záväznú ponuku zo strany Tržnice Nivy na ich kúpu Zákazníkom v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Tržnica Nivy negarantuje dostupnosť Produktov ponúkaných na Tržničnom webe a to ani čo do druhu Produktu a ani do jeho množstva, resp. objemu. Dostupnosť Produktov je ovplyvňovaná ich dostupnosťou u dodávateľov Tržnice Nivy ako aj od distribučných kapacít Tržnice Nivy alebo ostatných subjektov participujúcich v distribučných štruktúrach, prostredníctvom ktorých sú poskytované Služby.

3.2. Produkty prezentované na Tržničnom webe si Zákazník po ich zvolení vloží do Nákupného košíka, jeho  odoslaním spolu s nadväzujúcou úhradou Orientačnej ceny vytvára jednostranný návrh pre Tržnicu Nivy na dodanie zvolených Produktov spolu s ich doručením na Miesto doručenia a nadväzujúcim uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Tržnicou Nivy a Zákazníkom. Obdržanie takéhoto jednostranného návrhu je potvrdené vo forme notifikácie o realizácii Nákupného procesu vrátane potvrdenia o úhrade ceny nákupu (ďalej len „Notifikácia“). Notifikácia je doručená do Účtu a na e-mailovú adresu Zákazníka.  K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Tržnicou Nivy ako predávajúcim dochádza prevzatím Produktov Zákazníkom spojeného s ich prezretím pri prevzatí.

3.3. Pre vylúčenie pochybností sa žiaden z úkonov Tržnice Nivy spojených s poskytovaním Služby až do momentu prevzatia Produktov Zákazníkom podľa podmienok stanovených týmito VOP nepovažuje za akceptovanie návrhu Zákazníka na uzavretie Kúpnej zmluvy Tržnicou Nivy.. V prípade, že Zákazník odmietne prevziať Nákupný košík alebo ho neprevezme v Čase dodania alebo pri Náhradnom doručovaní (definované nižšie) je povinný Zákazník uhradiť Tržnici Nivy zmluvnú pokutu vo výške Orientačnej ceny a Nákladov na dodanie, príp. aj Nákladov na balenie. Tržnica Nivy nárok z takejto zmluvnej pokuty jednostranne započíta s nárokom Zákazníka na vrátanie platby za neprevzatá Nákupný košík s čím Zákazník vyjadruje výslovný súhlas.
 

Čl. 4. Kúpna cena a jej určenie

4.1. Ceny Produktov uvádzané na Tržničnom webe stránke nemajú záväzný charakter, nakoľko v čase dodania Produktov Zákazníkovi za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, sa môžu z dôvodov uvedených v bode 4.3 VOP líšiť od ceny totožných Produktov v čase ich zaradenia Zákazníkom do Nákupného košíka (ďalej len „Orientačná cena“). Orientačná cena je uvádzaná v mene EUR, vrátane dane z pridanej hodnoty určenej podľa príslušných právnych predpisov. Do Orientačnej ceny nie sú zahrnuté Náklady na dodanie (definované nižšie) prípadne Náklady na balenie (definované nižšie), pokiaľ z týchto VOP nevyplýva inak.

4.2. Minimálna výška kúpnej ceny je  určená (i) Tržnicou Nivy vo hodnote 10,- EUR vrátane DPH za Produkty tvoriace jeden Nákupný košík a (ii) príslušným farmárom v ním určenej výške za ním ponúkané Produkty tvoriace súčasť jedného Nákupného kočíka (pokiaľ je minimálne hodnota nákupu určená farmárom).


4.3. K rozdielom medzi Orientačnou cenou a kúpnou cenou Produktov, predstavujúcou skutočnú hodnotu Produktov  ktorú v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný uhradiť (ďalej len „Kúpna cena“), bude dochádzať napr. v prípade Zákazníkovho zaradenia Produktov do Nákupného košíka z akciovej ponuky po vypršaní jej platnosti alebo vyčerpaní zásob Produktov určených pre takúto akciovú ponuku alebo v prípade dodania Produktov, ktorých cena bola určená podľa predpokladanej váhy resp. počtu kusov avšak váha, resp. počet kusov Produktu doručeného Zákazníkovi boli menšie (ďalej len „Odchýlka“). 

4.4. Náklady na dodanie Zákazník hradí za každý Nákupný proces samostatne bez ohľadu na to skutočnosť, že sú doručované na rovnaké Miesto dodania a v rovnaký čas dodania

4.5. Kúpna cena nezahŕňa náklady spojené s (i) dodaním Produktov Zákazníkovi na Miesto dodania (ďalej len „Náklady na dodanie“) a (ii) v prípade Zákazníkovej voľby zabalenia obsahu Nákupného košíka do tašiek alebo iných ponúkaných možností balenia Tržnicou Nivy ani s takýmto dodatočným balením (ďalej len „Náklady na balenie“) a (iii) s poskytnutím ďalších Služieb Tržnice Nivy zvolených Zákazníkom ako napr. osobitná úprava Produktu.  Za Náklady na balenie sa považujú náklady súvisiace so zabalením Produktov nad rámec povinného poskytnutia balenia vybraných Produktov (napr. mäso, pečivo, zelenina) v zmysle príslušných právnych predpisov. 

4.6. Náklady na dodanie a Náklady na balenie budú Zákazníkovi účtované v závislosti od výšky Orientačnej ceny a v súlade s príslušnými cenníkmi vzťahujúcimi sa k typu poskytovanej služby Tržnicou Nivy tvoriacich prílohu týchto VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na vyúčtovanie výšky Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie nemá vplyv výška zaplatenej Kúpnej ceny, ale len výška Orientačnej ceny.
 

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Tržnica Nivy umožňuje realizovať platby Zákazníkov výlučne prostredníctvom platobných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro a to ako posledný krok Nákupného procesu.

5.2. Pre vylúčenie pochybností platí, že za Služby nie je možné platiť v hotovosti, stravnými lístkami, žiadnymi nákupnými poukážkami ani žiadnym iným spôsobom platby ako je uvedené v bode 5.1. VOP.

5.3. Tržnica Nivy v deň nasledujúci po márnom uplynutí lehoty určenej podľa bodu 8.17 písm. b) VOP mu doručí do jeho Účtu   doklad o kúpe  obsahujúci nasledovné údaje: (i) korporátne údaje Tržnice Nivy,(ii) dátum predaja, (iii) druh a množstvo dodaných Produktov, (iv) cenu jednotlivých Produktov a Kúpnu cenu (ďalej len „Faktúra“).

Čl. 6. Podmienky dodania Produktov

6.1. Tržnica Nivy poskytuje Služby výhradne na určenom území, ktoré je uvedené na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania. Teda Zákazníkovi môže byť poskytnutá Služba len na takom Mieste dodania, ktoré sa nachádza na území určenom podľa predchádzajúcej vety.

6.2. Zákazník môže realizovať Nákupný proces 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom ako čas doručenia Produktov si určí jeden z časových úsekov, určených podľa dní, ponúknutých mu v rámci Nákupného procesu (ďalej len „Čas dodania“). Čas dodania je určovaný v súlade s pravidlami časového doručovania Produktov uvedených na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania. Hoci Tržnica Nivy vyvinie maximálne možné úsilie na to, aby dodržala Čas dodania, ten nie je pre ňu záväzný a môže sa meniť v závislosti od množstva a náročnosti poskytovanej Služby, v dôsledku ktorých môže ojedinele prísť k vyťaženiu logistických kapacít Tržnice Nivy alebo inému obmedzeniu vyplývajúceho z nepredvídaných skutočností ako sú napr. vis maior, zlé poveternostné podmienky, dopravné zápchy a pod. Pre vylúčenie pochybností Zákazník berie na vedomie, že nie všetky časové úseky počas ktorých Tržnica Nivy poskytuje Služby tak ako vyplývajú z určenia uvedeného na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania budú v každom momente pri každom jednotlivom Nákupnom procese dostupné Zákazníkovi.

6.3. Súčasťou Nákupného procesu je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP a vyjadruje s nimi súhlas. Dokončením Nákupného procesu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Tržnici Nivy udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že  v Notifikácii odoslanej Zákazníkovi sa bude nachádzať link po rozkliknutí ktorého si Zákazník bude môcť kedykoľvek stiahnuť VOP aktuálne v čase kedy došlo k realizácii Nákupného procesu a aby sa s nimi mohol Zákazník oboznamovať kedykoľvek bude pre neho potrebné.

6.4. Zákazník  za účelom dodania Produktov uvedie pri realizácii Nákupného procesu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, Miesto dodania v rozsahu číslo domu, ulica, poštové smerovacie číslo a prípadne číslo poschodia a číslo bytu pokiaľ sa jedná o bytový dom telefónne číslo a emailovú adresu Zákazníka (ďalej len „Doručovacie údaje“)

6.5. Po dokončení Nákupného procesu zašle Tržnica Nivy Zákazníkovi Notifikáciu so sumarizáciou celého Nákupného procesu  s uvedením najmä druhov a množstva Produktov, Orientačnej ceny, Nákladov na dodania, Nákladov na balenie, Času dodania.

6.6. V prípade, že Nákupný košík bude obsahovať Produkty, ktoré nebudú dostupné je Tržnica Nivy oprávnená v oznámení predchádzajúcemu Notifikácii informovať Zákazníka o nedostupnosti ním zvoleného Produktu a ponúknuť mu náhradný produkt, ktorý sa svojim charakterom čo najviac približuje pôvodne zvolenému Produktu Zákazníkom (ďalej len „Náhradný produkt“). Zákazník je oprávnený, nie však povinný, po takomto ponúknutí Náhradného produktu požiadať Tržnicu Nivy o jeho dodanie. V závislosti od spätnej väzby Zákazníka (buď akceptuje Náhradný produkt alebo ho odmietne) sa primeraným spôsobom upraví Orientačná cena, ako aj Náklady na doručenia, Náklady na balenie a príp. ostatné podmienky dodania Produktov z Nákupného košíka ak zaradenie Náhradného produktu má na uvedené vplyv. 

6.7. V prípade, že vznikne rozdiel medzi Orientačnou cenou a Kúpnou cenou v dôsledku Odchýlky, ktorý z povahy cenotvorby predávaných Produktov môže vzniknúť iba spôsobom, že Orientačná cena bude vyššia ako Kúpna cena, vzniknutý rozdiel bude vrátený Zákazníkovi formou bankového prevodu na bankový účet z ktorého uhradil Orientačnú cenu. Rozdiel medzi Orientačnou cenou a Kúpnou cenou bude vypočítaný ako rozdiel medzi Zákazníkom uhradenou Orientačnou cenou a Kúpnou cenou uvedenou vo Faktúre.


6.8. Tržnica Nivy sa zaväzuje dodať Produkt Zákazníkovi v súlade so zadanými Doručovacími údajmi a to konkrétne ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo v prípade uzamykateľného oplotenia bytového alebo rodinného domu po prvé uzamykateľné dvere. V prípade žiadosti Zákazníka o dodanie Produktov na konkrétne poschodie bytového domu resp. pred vchodové dvere konkrétneho bytu Tržnica Nivy vyvinie primerané úsilie vzhľadom na konkrétne okolnosti takéhoto doručovania, na to aby vyhovela žiadosti Zákazníka a za podmienky, že Tržnica Nivy je oprávnená vstúpiť do Zákazníkom určenej budovy/priestoru, vstup do budovy nie je zamedzený žiadnou prekážkou (faktickou alebo legálnou) a nehrozí žiadne nebezpečenstvo na živote, zdraví, Produktoch alebo inom majetku. 

6.9. Tržnica Nivy alebo ňou poverená tretia osoba oznámi v deň dodania Nákupného košíka Zákazníkovi prostredníctvom zaslania sms správy na telefónne číslo zadané Zákazníkom v Nákupnom procese Čas dodania, v ktorom mu bude kuriérom doručovaný Nákupný košík. V prípade, že Zákazník nebude spôsobilý prevziať Nákupný košík je povinný bezodkladne po zaslaní takejto notifikačnej sms správy kontaktovať kuriéra na telefónne číslo uvedene v notifikačnej sms a dohodnúť sa s ním na alternatívnom mieste dodania Nákupného košíka. Kuriér si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či na takto alternatívne určené miesto dodania bude doručovať a to predovšetkým v závislosti od jeho logistických kapacít a ostatného rozvrhu rozvozu.

6.10. Pokiaľ Zákazník v Čase dodania nie je spôsobilý prevziať Produkty na Mieste dodania, Tržnica Nivy mu prostredníctvom oznámenia v sms správe a na e-mail zadané Zákazníkom v Nákupnom procese zašle odkaz, že došlo k doručovaniu Nákupného košíka a ho oboznámi s náhradným termínom doručovania Nákupného košíka (ďalej len „Náhradné doručovanie“). Náhradné doručovanie bude určené Tržnicou Nivy vzhľadom na povahu Produktov Nákupného košíka, najmä zohľadňujúc skutočnosť že sa v Nákupnom košíku môžu nachádzať Produkty rýchlo podliehajúce skaze, pričom bude určené najneskôr dva dni po dni ktorý bol určený ako Čas dodania. V prípade, že nespôsobilosť Zákazníka na prevzatie Produktov bola len dočasná a v krátkej dobe po zanechaní odkazu kontaktuje Tržnicu Nivy na kontaktných údajoch uvedených v odkaze môže Zákazník požiadať o opakované dodanie Produktov. V prípade, že opakované dodanie Produktov nebude možné vykonať v rovnaký deň ako je určený podľa Času dodania dochádza k zrušeniu Nákupného košíka.

6.11. V prípade, že nedôjde k odovzdaniu Produktov v Čase dodania a Mieste dodania v prípadoch kedy:
(i) výlučne z dôvodov na strane Zákazníka nedošlo minimálne 2x v priebehu jedného mesiaca k uzavretiu Kúpnej zmluvy alebo (ii) Zákazník konal v rozpore s týmito VOP alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo záujmami Tržnice Nivy, si Tržnica Nivy vyhradzuje právo odmietnuť robiť akékoľvek ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu Kúpnej zmluvy s takýmto Zákazníkom.

6.12. Zákazník v prípade nespôsobilosti na prevzatie Produktov doručovaných Tržnicou Nivy môže poveriť prevzatím Produktov v Čase dodania a Mieste Dodania len osobu staršiu ako 18 rokov pokiaľ v doručovaných Produktoch sa nachádza tovar, ktorého nadobudnutie je podmienené dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov.

6.13. Tržnica Nivy alebo ňou poverená tretia osoba zabezpečujúce doručovanie Nákupného košíku je oprávnená pri odovzdávaní Produktov požadovať preukázanie minimálneho veku vyžadovaného podľa týchto VOP a/alebo príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že hodnoverným spôsobom nedôjde k preukázaniu splnenia podmienky dosiahnutia minimálneho veku nemôže ani dôjsť k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

6.14. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodávaných Produktov vrátane jeho obalu bezprostredne po doručení zo strany Tržnice Nivy a túto skutočnosť potvrdiť na dodacom liste, ktorý mu poskytne osobe poverenej Tržnicou Nivy na doručenie Produktov (ďalej len „Kuriér“). V prípade, že Zákazník zistí, že Produkt alebo jeho obal je mechanicky alebo inak viditeľne znehodnotený je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kuriérovi a v súčinnosti s ňím uviesť túto skutočnosť na dodacom liste. Bez ohľadu na poškodenie alebo iné znehodnotenie Produktov podľa predchádzajúcej vety Zákazník je povinný prevziať Nákupný košík a následne z tohto dôvodu iniciuje reklamačné konanie podľa čl. 8 VOP. 

Čl. 7. Zodpovednosť za vady produktu

7.1. Tržnica Nivy zodpovedá za Vady, ktoré sa nachádzali na Produkte v čase jeho prevzatia Zákazníkom alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby Produktu. Za záručnú dobu Produktu sa považuje aj obdobie, ktoré končí dňom označeným na Produkte ako dátum spotreba alebo doba trvanlivosti.

7.2. Tržnica Nivy zodpovedá za vady Produktu, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len „Záručná doba“). Pri Produkte potravinárskeho charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku (definovaný nižšie) rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Produktu. Ak je priamo na predávanom Produkte, na jeho obale alebo v súvisiacim návode určená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred naplnením tejto lehoty.

7.3. Zodpovednosť Tržnice Nivy za Vady je vylúčená v prípadoch, kedy:
a) bola Vada spôsobená Zákazníkom (napr. nesprávnym nakladaním s Produktom alebo nesprávnym skladovaním);
b) bol Zákazník na Vadu tovaru výslovne upozornený a v súvislosti s ňou bola Zákazníkovi poskytnutá zľava (vrátane Produktov s blížiacim sa dátum spotreby)
c) nedošlo k oznámeniu zjavnej Vady pri preberaní Produktu Zákazníkom;
d) mechanickým poškodením, náhodným zhoršením, náhodnou skazou, poškodením Produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami na strane Zákazníka;
e) bola Vady spôsobená opotrebením Produktu pri jeho nesprávnom či nadmernom používaní alebo pri nedostatočnom poskytnutí starostlivosti, ktoré si tovar vzhľadom na svoju povahu a životnosť vyžaduje;
f) bol Produkt používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
g) boli porušené ochranné plomby na Produkte;
h) Vada bola spôsobená zásahom neoprávnenej osoby do Produktu alebo jeho súčastí;
i) je Vada reklamovaná po uplynutí lehôt uvedených v bode 8.12. VOP

7.4. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Produktu Zákazníkom alebo v prípade Náhradného doručovania od momentu Času dodania, kedy mal byť Produkt pôvodne doručený pokiaľ by nenastali okolnosti na strane Zákazníka znemožňujúce mu prevzatie Produktu.

7.5. Tržnica Nivy je povinná poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len „Záručný list“)  pokiaľ:
a) o to Zákazník požiada a Povaha produktu to umožňuje
b) si to vyžaduje povahu Produktu;
7.6. V prípade ak to povaha Produktu umožňuje za Záručný list možno považovať aj Doklad o kúpe (faktúru).

7.7. Na účely právnych vzťahov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy sa Faktúra považuje za doklad rozhodujúci pre určenie trvania Záručnej doby, v ktorej bude uvedený aj dátum prevzatia Nákupného košíka Zákazníkom. 

Čl. 8. Reklamácia

8.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na Zákazníkov, ktorí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy sú v postavení spotrebiteľa - teda nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.2. Zákazník je oprávnený reklamovať Produkt (ďalej len „Reklamácia“) v prípade, ak v rozpore s dojednaním v Kúpnej zmluve vykazuje zakúpený Produkt vady (týkajúce sa množstva, kvality, inej deklarovanej vlastnosti Produktu Tržnicou Nivy alebo aj vady právnej) (ďalej len „Vada“). Zákazník je povinný v súlade s bodom XY VOP vykonať prehliadku Produktu pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z Vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto Vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Spôsob uplatnenia Reklamácie

8.3. Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu výlučne v elektronickej forme a to prostredníctvom svojho Účtu v sekcii Reklamácia. Po vyplnení reklamačného formuláru, ktorý je Zákazník povinný vyplniť pravdivo a úplne, bude Zákazníkovej žiadosti o reklamáciu vytvorené potvrdenie o zaevidovaní Reklamácie (ďalej len „Ticket“) obsahujúci jedinečný číselný kód pridelený danej Reklamácii, ktorý je povinný si Zákazník uchovať pre účely nasledujúceho reklamačného konania. V prípade, že reklamačný formulár nebude vyplnený riadne, nebude Zákazníkovi vytvorený ticket a bude upozornený systémovým oznámením na nedostatky v registračnom formulári a vyzvaný na ich odstránenie. Potvrdením správneho vyplnenia údajov je vytvorenie Ticketu.

8.4. V prípade, že po obdržaní Ticketu Tržnica Nivy dodatočne zistí, že pre účely Reklamácie je nutné poskytnúť zo strany Zákazníka ďalšie informácie alebo predložiť ďalšie dokumenty, bude Zákazník prostredníctvom Ticketového systému vyzvaný na poskytnutie súčinnosti. Zákazník sa za týmto účelom zaväzuje pravidelne kontrolovať stav vybavovania Reklamácie v Ticketovom systéme (definované nižšie). Zákazník berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia požadovanej súčinnosti zo strany Tržnice Nivy nebude možné riadne vybavenie Reklamácie a Reklamácia bude zo strany Tržnice Nivy zastavená.

8.5. V prípade, že sa nejedná o registrovaného Zákazníka v zmysle čl. 2 VOP, Zákazník môže uplatniť Reklamácia prostredníctvom helpdesku Tržnici Nivy postupom uvedeným na nasledovnom linku: https://www.trznicanivy.sk/content/10-ako-reklamovat.

8.6. Všetky oznámenia týkajúce sa Reklamácie sú Zákazníkovi oznamované doručením správy do konta vytvoreného ku každému Ticketu osobitne (ďalej len „Ticketový systém“).

8.7. Zákazník uvádza v reklamačnom formulári nasledovné údaje:
a) Meno a priezvisko zákazníka, adresa Miesta dodania a adresa bydliska (v prípade, že sa nejedná o totožnú adresu);
b) Kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu: telefónne  číslo, e-mailová adresa;
c) Presnú a jednoznačnú identifikáciu Produktu vyjadrenú uvedením jeho kódu, ktorý je predmetom Reklamácie;
d) kód Nákupného košíka, v ktorom sa vyskytoval reklamovaný Produkt;
e) detailný popis Vady Produktu (pokiaľ je to možné aj s fotografiou Vady),
f) voľba spôsobu vybavenia Reklamácie v zmysle bodu 8.16. a 8.17. VOP;
g) dátum podania Reklamácie

V rámci reklamačného formuláru je Zákazník povinný nahrať scan Faktúry potvrdzujúcej kúpu Produktu Zákazníkom.

8.8. V prípade, že k voľbe nároku uplatnenia Reklamácie podľa bodu 6 písm. f) tohto článku nedôjde  Zákazník prenecháva právo voľby na Tržnici Nivy podľa jej vlastného uváženia.

8.9. Zákazník v súlade s inštrukciami obsiahnutými v Tickete je povinný na vlastné náklady najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia Ticketu zaslať na adresu sídla Tržnice Nivy reklamovaný Produkt. O prijatí reklamovaného Produktu bude Zákazník informovaný prostredníctvom Ticketového systému. Doručením reklamovaného Produktu začínajú plynúť lehoty Tržnice Nivy na oznámenie spôsobu vybavenia Reklamácie a na samostatné vybavenie Reklamácie. Pre riadne vybavenie Reklamácie je nutné, aby reklamovaný Produkt pokiaľ to vzhľadom na okolnosti je možné bol kompletný, čistý, v súlade s hygienickými štandardmi a bol v stave, ktorý neohrozí zdravie alebo majetok osôb podieľajúcich sa na vybavovaní Reklamácie.

Lehoty súvisiace s Reklamáciou

8.10. Pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti Reklamácie možné, spôsob vybavenia Reklamácie určí Tržnica Nivy hneď v Tickete. V ostatných prípadoch oznámi Zákazníkovi Tržnica Nivy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

8.11. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie by nemalo trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa obdržania Ticketu Zákazníkom. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt.

Uplatňovanie nárokov za Vady

8.12. Zákazník je povinný si uplatniť Reklamáciu bezodkladne po tom ako zistil, že zakúpený Produkt má Vadu, najneskôr však:
a) do momentu uplynutia záručnej doby (v prípade nepotravinárskych produktov to je 24 mesiacov) alebo inej doby v prípadoch potravinárskych Produktoch, vyznačenej na Produkte alebo v jeho sprievodnej dokumentácii, počas ktorej si má Produkt zachovať vlastnosti deklarované Tržnicou Nivy (doba minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby);
b) pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musí sa Reklamácia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni kedy bol, resp. mal byť Produkt riadne doručený; t.j. v prípade Náhradného doručovania nezačína plynúť lehota podľa tohto bodu v momente Náhradného doručenia ale od momentu Času dodania, kedy mal byť Produkt pôvodne doručený pokiaľ by nenastali okolnosti na strane Zákazníka znemožňujúce mu prevzatie Produktu;
V prípade, že si Zákazník neuplatní práva zo zodpovednosti za vady veci v lehotách určených podľa tohto bodu tak mu takéto práva zanikajú.


8.13. Záručná doba sa predlžuje v prípade, že reklamovaná Produkt bol prevzatý na opravu, a to o dobu od uplatnenia až do dňa, kedy bol Zákazník povinný si vec po oprave prevziať. Tržnica Nivy je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy si uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ dôjde k vybaveniu Reklamácie výmenou Produktu začína odznovu plynúť záručná doba odo dňa prebratia takéhoto vymeneného Produktu. Ak si Zákazník včas neprevezme Produkt po vybavení Reklamácie,  začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po Reklamácii prevziať.

8.14. Pre vylúčenie pochybností Zákazník berie na vedomie, že nie je oprávnený uplatňovať si nároky z Vady v prípade, že bol na takúto Vadu výslovne v Oznámení Tržnicou Nivy upozornený a bol pre neho z toho dôvodu poskytnutá zľava z kúpnej ceny.

8.15. Zákazník je povinný uskladňovať zakúpený Produkt podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Zákazník zjavne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo Vada bola zapríčinená nesprávnou manipuláciou a skladovaním Produktu.

8.16. Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za bezvadnú. Tržnica Nivy je povinná Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť alebo vymeniť Produkt s Vadou za bezvadný. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa Vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Tržnici Nivy nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť Vady. Tržnica Nivy môže vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.17. Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia tomu aby mohol byť Produkt riadne užívaný,  má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Produktu.

8.18. Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

8.19. Pokiaľ Produkt predávaný za nižšiu cenu, za ktorú je zodpovedná Tržnica Nivy má Zákazník nárok namiesto výmeny vadného Produktu na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu. 


8.20. Ak Zákazník v prípade nepotravinového Produktu uplatnil Reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Tržnica Nivy vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Tržnica Nivy je povinná poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

8.21. Ak Zákazník v prípade nepotravinového Produktu uplatnil Reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a Tržnica Nivy ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v Reklamačnom zázname uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je Produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Tržnica Nivy bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

8.22. Odborné posúdenie musí obsahovať: (i) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, (ii) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, (iii) popis stavu výrobku, (iv) výsledok posúdenia a (v) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Vybavenie Reklamácie

8.23. O vybavení Reklamácie je Zákazník informovaný doručením oznámenia prostredníctvom Ticketového systému.

8.24. Po vybavení Reklamácie Tržnica Nivy vydá Zákazníkovi písomne potvrdenie o jej vybavení (ďalej len „Reklamačný záznam“) a to najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Reklamačný záznam bude doručené prostredníctvom Ticketového systému. O jeho doručení bude Zákazník informovaný zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu a/alebo sms správou.

Čl. 9. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1. Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo jej časti, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Produktu Zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravu, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby..

u9.2. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy informujte nás o takomto svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením doručením e-mailu na adresu: ahoj@trznicanivy.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený tu. Zákazník môže svoje právo na uplatnenie odstúpenia od zmluvy realizovať prostredníctvom svojho zákazníckeho Konta vyplnením a odoslaním vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy nachádzajúceho sa v sekcii Odstúpenie od zmluvy. V takom prípade Vám bude prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdené oznámením doručeným do zákazníckeho Konta.


9.3. Tržnica Nivy je povinná ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Zákazníkovi potvrdenie o doručení odstúpenia kupujúceho od Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Zákazníka alebo do schránky správ Konta Zákazníka.
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že ide o Produkty:
a) predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka;
b) predaj Produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

9.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť úplne a riadne vyplnené, t.j. všetky relevantné polia vo formulári na odstúpenie musia byť vyplnené. Pokiaľ nebude odstúpenie od Kúpnej zmluvy vyplnené riadne bude Zákazník upozornený Tržnicou Nivy na chyby v odstupujúcom formulári s určením spôsobu ako ich odstrániť. . Prijatie odstúpenia od zmluvy bude Zákazníkovi bezodkladne potvrdené do poštovej schránky v rámci jeho Konta alebo  e-mailom. Odstúpenie od zmluvy nie je platne podané pokiaľ nebude Zákazníkovi potvrdené jeho prijatie prostredníctvom doručenia správy do Konta alebo e-mailom. V prípade, že Vám nebude takéto potvrdenie do 24 hodín od odoslania doručené (z dôvodu potenciálnych technických problémov na strane spotrebiteľa), zopakujte svoju žiadosť na odstúpenie od zmluvy.  V prípade, že Zákazník ani napriek výzve Tržnice Nivy v lehote uvedenej v bode 9.1 VOP nepodá riadne a správne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a Tržnica Nivy nie je povinná vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu a Tržnici Nivy vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním Produktu naspäť Zákazníkovi, pokiaľ ich v rámci odstúpenia od zmluvy obdržala od Zákazníka.

9.5. Po odstúpení od zmluvy Tržnica Nivy vráti všetky platby Zákazníkovi, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Produktov k nemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Tržnica Nivy ponúka. Platby budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď jej bude doručené Zákazníkovi oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy a splnená podmienka podľa bodu 9.6. Úhrada bude uskutočnená prevodom na bankový účet Zákazníka rov a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.6. Kúpna cena za zakúpený Produkt bude uhradená Zákazníkovi po doručení vráteného Produkt (neporušeného) späť na adresu Tržnice Nivy alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Produktu späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník je povinný Produkt zaslať späť alebo ho priniesť na adresu Tržnice Nivy  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Produkt odošle Zákazník späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Všetky náklady na vrátenie Produktu Tržnici Nivy znáša Zákazník a to aj náklady na vrátenie Produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

9.7. Spôsob vrátenia Produktu je Zákazník povinný vopred skonzultovať s Tržnicou Nivy a to prostredníctvom e-mailu zaslaného Tržnici Nivy na e-mailovú adresu: ahoj@trznicanivy.sk najneskôr 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že Zákazník nesplní túto povinnosť, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a Tržnica Nivy nie je povinná vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu. 

Čl. 10. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

10.1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Tržnicou Nivy bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Čl. 11. Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností

11.1. V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Zákazník obrátiť na Tržnicu Nivy zaslaním emailu na emailovú adresu Tržnice Nivy: ahoj@tržnicanivy.sk.
 

Čl. 12. Ochrana osobných údajov

12.1. Zákazník berie na vedomie, že Tržnica Nivy pri poskytovaní Služieb a pri uzavretí Kúpnej zmluvy so Zákazníkom spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií týkajúcich sa zásad a postupov spracúvania osobných údajov môže Zákazník nájsť na Tržničnom webe v sekcii Ochrana osobných údajov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, resp. z nich vyplývajúce sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním Služby sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

13.2. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru.

13.3. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ponuky a predaja potravín vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa. Príslušným kontrolným orgánom pre mesto Bratislava je Regionálna a veterinárna správa Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

13.4. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ponuky a predaja potravín a kozmetických výrobkov vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Príslušným kontrolným orgánom pre mesto Bratislava je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

13.5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Tržnicou Nivy a Zákazníkom. V prípade, ak Tržnica Nivy a Zákazník uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.


13.6. Tržnica Nivy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Tržničnom webe. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných košíkov potvrdených Tržnicou Nivy pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

13.7. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP bude prehlásené alebo považované za neplatné alebo nezáväzné z akéhokoľvek dôvodu, jeho neplatnosť neovplyvní platnosť ani záväznosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ neplatnosť príslušnej časti zásadne nezmení predmet týchto VOP. V takomto prípade zmluvné strany súhlasia, že nahradí zrušené ustanovenie iným, odpovedajúcim ustanovením tak, aby práva a povinnosti zmluvných strán neboli zásadne zmenené.

13.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 19.5.2020.